• Rekisteröityneiden käyttäjien tietosuojaseloste

LÄHELLÄ.FI -VERKKOPALVELUUN REKISTERÖITYNEIDEN KÄYTTÄJIEN TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679) 

 

Rekisterinpitäjä 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

Kansankatu 13 

96100 Rovaniemi 

Puhelin (info): 040 6895910 

info@lappilaiset.fi 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry edustaa Lähellä.fi-verkostoa.

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Toiminnanjohtaja 

Virpi Nevalainen 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

Kansankatu 13 

96100 Rovaniemi 

Puhelin (info): 040 040 3659 

etunimi.sukunimi@lapinsote.fi 

 

Rekisterin nimi 

Lähellä.fi -verkkopalveluun rekisteröityneet käyttäjät 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Lähellä.fi -palvelun henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on 

 • palvelun toimittaminen ja ylläpito 

 • asiakkuuden hallinta ja hoitaminen 

 • palvelun kehittäminen 

 • käytön seuranta ja analysointi 

 • palvelun turvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen 

 • viestintä loppukäyttäjille 

 • hyvinvointia ja terveyttä edistävän verkostoyhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Lähellä.fi -verkoston sopimuksen pohjalta

 • palvelun ylläpidon ja hallinnan toimenpiteet 

 • rekisteröityjen tekninen tuki ja asiakaspalvelu 

 • viestintä rekisteröidylle 

 • käytön seuranta 

 • palvelun kehittäminen 

 • palvelun turvallisuus 

 • kyselyt ja arvonnat 

 • palvelun kehittämiseen liittyvät tilastolliset tarkoitukset 

Rekisterin sisältö 

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn antamat tiedot, joita ovat etunimi, sukunimi, puhelin, sähköpostiosoite, organisaatio, käyttäjätunnus ja salasana*. Salasanaa ei näytetä rekisterinpitäjälle eikä tietojen käsittelijälle. 

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota palvelua. 

Verkkopalvelun oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi järjestelmä kerää evästeitä kirjautumiseen ja väliaikatiedon tallentamiseen. 

Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

Rekisteriin on tallennettu Lähellä.fi -palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja. 

 

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät 

Henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät Lähellä.fi -palvelun ylläpitäjät. Tarvittaessa rekisteröidyn henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun sopimuksen pohjalta palvelun IT-palveluntarjoaja (tekninen ylläpitäjä ja kehittäjä).  

Julkisen sektorin työntekijät, joiden vastuulla on hyvinvointia ja terveyttä edistävän yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä. 

 

 

Rekisterin tietojen säilytysaika 

Rekisteröityjen käyttäjien henkilötietoja säilytetään määräaika. Säilytysaika on kunnes: 

 • rekisteröity käyttäjä poistaa itse tietonsa palvelusta 

 • rekisteröity käyttäjä pyytää poistoa Lähellä.fi -palvelun ylläpitäjiltä 

 • rekisteröity käyttäjä ei ole käyttänyt palvelua kahteen (2) vuoteen, jolloin palvelun ylläpitäjä poistaa käyttäjän tiedot. Poistoa ennen ylläpitäjä lähettää viestin käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tulevasta poistosta. 

 • rekisteröity käyttäjä poistetaan palvelusta pysyvästi käyttöehtojen rikkomisen vuoksi 

 • varmuuskopiokierrosta henkilötiedot poistuvat kolmen (3) kuukauden kuluessa 

 • verkkopalvelu lakkautetaan 

Rekisterinpitäjänä arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja rekisteröidystä käyttäjästä saadaan palveluun rekisteröityvältä henkilöltä. 

 

Tietojen säännönmukainen luovutus, siirto ja siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

Lähellä.fi -palvelusta voidaan siirtää rajapintaratkaisujen kautta rekisteröityneiden henkilötietoja palvelusta toiseen. Lähellä.fi -palvelussa on tarjolla seuraavat sisällöt rajapintojen kautta: 

 • Organisaatio 

 • Toimintailmoitukset

Mikäli näissä sisällöissä on annettu lomakekentissä henkilötietoja, kuten nimiä ja yhteystietoja, siirtyvät ne rajapintoja kautta toisiin palveluihin ja toisille käyttäjille. Esimerkkinä siirrettävistä henkilötiedoista on työ- ja harjoittelupaikka -lomakkeella annetut henkilötiedot lisätietojen antajasta. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisteröityjen käyttäjien tietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena erilaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja käyttäen. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsevät kirjautumaan vain tietyt työntekijät käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa IT-palveluntarjoajan tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Tarkastamisen, oikaisun ja omien tietojen poistamisen voi tehdä itsenäisesti palvelun hallinnassa Käyttäjä -kohdassa. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. 

Lähellä.fi -verkkopalvelussa ei tehdä automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. 

Rekisteröitynä sinulla on kuitenkin tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista, kieltää tietojesi siirto järjestelmästä toiseen sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Rekisterinpitäjänä toivomme, että rekisteröity kävisi tilanteensa läpi rekisterinpitäjän kanssa ennen valituksen tekemistä. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on rekisteröitynä oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on välillämme vallitseva asiakassuhde. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen käsittelyä vastustaa. Voimme rekisterinpitäjänä kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

Rekisteröityjen yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse osoitteella info@lahella.fi. Rekisterinpitäjällä on oikeus varmistaa tarkastusoikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyys. Mikäli rekisteröity ei toimita tarpeellisia lisätietoja, rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä tehtävästä. 

 

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen suoraan rekisteröidyille tai julkisella ilmoituksella, kuten median välityksellä, mikäli tämä aiheuttaa rekisterinpitäjälle kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen loukkauksista myös tietosuojavaltuutetulle. 

 

Muuta henkilötietojen käsittelyyn liittyvää 

Lähellä.fi -palvelun lokijärjestelmä on osa Lähellä.fi -järjestelmää eikä sillä ole itsenäistä ydintoimintoa suhteessa Lähellä.fi -kokonaisuuteen. Tämän vuoksi lokijärjestelmästä ei ole omaa rekisteriselostetta. 

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä tarvittaessa myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkopalveluumme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti palvelussamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 

 

Tietosuojaseloste on laadittu 6.4.2022.